مواد دفع آفات

 آفت‌کشها

آفت‌‌کشهاترکیباتی هستند که یک موجودنامطلوب را از بین برده و یا با مداخله در فرایند تکثیر آنها ، جمعیتشان را مهارمی‌کنند. خاصیت مشترک تمام آفت‌کش‌های شیمیایی این است که فرایند سوخت و ساز مهمموجوداتی را که این مواد برای آنها سمی است، مسدود می‌کنند. آفت‌کش‌ها بطور گستردهدر مهار آفتهای کشاورزی مانندعلف‌های هرزو همچنینحشرات مورداستفاده قرار می‌گیرند. آفت‌کش‌های سنتزی از همان اوایل مصرف بعلت تاثیری که درسلامت انسان در اثر مصرف مواد غذایی آغشته با اینموادشیمیایی دارند، موجب نگرانی بوده است.

 

تاریخچه استفاده از آفت‌کش‌ها

یونانیها حدود 1000 سال پیش از میلاد برایضد عفونی کردن خانه‌های خود از حاصل از سوزاندنگوگرد جامداستفاده می‌کردند. این عمل تاقرن نوزدهم با وارد کردن اینعنصر در شمع مورداستفاده قرار می‌گرفت. استفاده ازآرسنیک وترکیبات آن برابر مهار حشرات حداقل به سال 900 میلادی بر می‌گردد و از اواخر قرننوزدهم تاجنگ جهانی دومکاملا گسترش یافت.

سبزپاریس که نمکمس بایون آرسنیک است،حشره‌کشمعروفی است که در سال 1867 معرفیشد. ترکیبات آرسنیک در دهه‌های 1930 تا 1950 بطور گسترده مورد استفاده قرار می‌گرفتتا اینکه در سالهای 1940 تا 1950صنایع شیمیاییآمریکا مقادیر زیادی ازآفت‌کش‌های جدید بویژه حشره‌کش‌ها را کهترکیبات آلی کلرداربودند، تولیدکردند.

 

انواع آفت‌کش‌ها

آفت‌کش‌ها انواع مختلفی دارند، اما پرکاربردترین آنهاعبارتند از:

حشره‌کش‌ها

حشره‌کش‌ها هزاران سال است که توسط مردم استفاده می‌شوند. انگیزه اصلی برای استفاده از آنها ، مهار امراضی است کهحشرات ، ناقل آنهستند. مالاریا،تب زردو ... نمونه‌هایی از این امراضهستند. عامل دیگر استفاده از حشره‌کش‌ها این است که حشرات به محصولات غذایی آسیبمی‌رسانند.

از مهمترین حشره‌کش‌ها می‌توان ترکیبات آلی کلردار مانندددت را نام برد که در گذشته بصورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گرفت. توکسافنها وسیکلوپنتادی‌انهای کلردار شده مانند هپتا کلروآلدرین جزءموادآلی حشره‌کش‌ها محسوب می‌شوند. امروزه از حشره‌کش‌های آلی فسفات‌دار که مدتزیادی درمحیطزیست انبار نمی‌شوند، استفاده می‌شود.

علف‌کش‌ها

این مواد اغلب برای از بین بردنعلفهای هرزبدون آسیب رساندن به محصولاتاصلی بکار می‌رود. در اوایل قرن بیستم از نمکهایمعدنی مثل(سدیمکلرات) بعنوان افشانه‌های علف‌کش استفاده می‌کردند. بعدهاترکیبات آلی آرسنیک‌دارجای آنها را گرفتند. ولی امروزه علف‌کش‌های معدنی و آلی فلزی بدلیل دوام آنها در خاک از دور خارجشده‌اند و ترکیبات کاملا آلی جای آنها را گرفته‌اند که می‌توان بعنوان مثال بهعلف‌کش‌های تری‌آزین اشاره کرد که آترازین مشهورترین عضو این گروه برای نابود کردنعلفهای هرز مزارع ذرت بکار می‌رود.

 

قارچ‌کش‌ها

قارچ‌کش‌ها برای مهار کردن رشد انواع مختلفقارچ‌هابکار می‌رود. گوگرد به شکل گردو افشانه بعنوانقارچ‌کشبرای مبارزه با زنگ‌زدگی گردمانندرویگیاهان استفاده می‌شود. هگزاکلروبنزن بعنوان یک قارچ‌کش کشاورزی برای محصولاتگندم مصرف می‌شود. ازترکیبات آلیجیوه‌مانند متیل جیوههم بعنوان قارچ‌کش برای محافظت دانه‌های گندم استفاده می‌شود.

 

تاثیر ترکیبات آلی سمی بر روی محیط زیست

در ترکیب اکثر آفت‌کش‌های آلی ازکلر

/ 0 نظر / 91 بازدید