شقایق وحشی (گل چشم درد)

شقایق وحشی (گل چشم درد)

Papaver SP

Field poppy

گیاهی است علفی یکساله از خانواده Papaveraceae که از طریق بذر تکثیر می یابد دارای ساقه های راست یا نیمه راست، کرکی و دارای شیرابه بی رنگ، برگها لوبدار، متناوب و دارای برگهای دمبرگدار و بدون دمبرگ است. گلها منفرد و دارای4دمبرگ، گلبرگها دارای خال سیاهرنگ در قاعده است. میوه ان از نوع کپسول بدون کرک و دارای 8تا12 اشعه در انتها میباشد.

/ 0 نظر / 25 بازدید