انواع شاخکهای حشرات(Antenna):

شاخک ها خودازسه بخش تشکیل شده اند:

 

۱)Scape:پهن وکوچکتراست.

2)Pedicel:که از Scapeکوچکتراست.

3)fellagellum:مجموعه بندهایی که بعد از پدیسل قرار میگیرندوتعدادشان درحشرات مختلف متفاوت است.

انواع شاخک ها:

۱)نخی(Filiform):

دراین نوع شاخک بندهااستوانه ای هستندوتقریباهمشکل پشت سرهم قرارگرفته اند.دراکثرحشرات بخصوص ملخ دیده می شود.

 ۲)تسبیحی(moniliform):

دراین نوع شاخک بند ها مانند دانه های تسبیح پشت سر هم قرار گرفته اند.معمولا درموریانه دیده می شود.

۳)موئی(Setaceous):

دراین نوع شاخک بندهاازابتدا تاانتهاقطرشان کمترمی شودومعمولا درسوسری ها وملخ هاوزنجره هادیده میشود.به صورت موی بلند دیده می شود.

۴)اره ای(Serrate):

دراین نوع شاخک بندهای شاخک ازیک طرف رشدنامتوازن دارد.کناره ی خارجی مفصلهای شاخک مجهز به دندانه های کوتاه و مثلثی شکل است مانند سوسکهای خانواده Buprestidae.

۵)شانه ای(Pectinat):

 که کنار خارجی مفصل های شاخک دارای دندانه بلند است ، اگر یک طرف شاخک دندانه دار باشد Pectinate ، شاخک به شکل شانه یک طرفه است مانند سوسک گوزن پرنده و چنانچه دو طرف شاخک مجهز به دندانه باشد Dipectinate به شکل شانه دو طرفه است مثل پروانه ابریشم.

۶)پروش(Plumose):

  که یک طرف یا دو طرف مفصلهای شاخک مجهز به رشته های طویل و گاهی متراکم می باشد نظیر شاخک پروانه پر طاووس گلابی ونر بعضی از پشه ها.

۷)گرزی(Clubbed):

        الف)چماقی(Clavate):

          دراین نوع شاخک بندهاازابتدابه انتهابه تدریج قطرشان زیاد می شود.

          ب)سرسنجاقی(Capitate):

           دراین نوع شاخک قطرچندبندانتهایی یک دفعه زیاد میشود.

            ج)ورقه ای(Lamellat):

که چند مفصل انتهایی شاخک پهن و مانند پره های بادبزن فرنگی رویهم قرار می گیرند نظیر سوسک کرم سفید ریشه

۸)مودار( Aristate):

 شاخک معمولا کوتاه و سه مفصلی است و مفصل سوم دارای موی درشتی به نام Arista است نظیر غالب مگسها.

۹) میله ای(Stylate):

دراین نوع شاخک بند انتها یی به صورت میله ای  روی بندماقبل خودقرار گرفته است.

۱۰)زانویی(Geniculate):

دراین نوع شاخک تاژک نسبت به پدیسل زاویه داراست.

۱۱)دوکی(Fusiform):

 دراین نوع شاخک که مفصل های ابتدائی و انتهایی شاخک کم عرض و مفصل های وسطی عریض تر است . مانند جنس Acridella

/ 0 نظر / 346 بازدید