تقسیم بندی و طبقه بندی علفکش ها

چند میلیون انسانهای اولیه می‌توانستند به سادگی بر روی زمین زندگی کننداما امروز نزدیک 6 میلیارد انسان ، غذا و پوشاک و تفریح و فضای کافی برای زیستنمی‌خواهند و ما اگر بخواهیم برای کلیه انسانهای زنده غذای کافی تهیه بکنیم، تقریباتمامی اراضی قابل کشت مورد نیاز خواهد بود.

با ازدیاد جمعیت و کمی میزانعرضه غذا ، هر جریب از اراضی حاصلخیز باید مورد توجه خاص قرار گیرد و تلفات محصولتوسط علفهای هرز قابل تحمل نخواهد بود. انقلاب مکانیکی روشهای کشاورزی را بطور کاملتغییر داد و اکنون انقلاب شیمیایی آن را به سوی قله‌های جدید کارایی به پیش می‌برد. بخش اصلی انقلاب شیمیایی استفاده از علف کشها جهت کنترل گیاهان نامطلوب است.

تقسیم بندی علف کشها

بسیاری از مواد شیمیایی با خواص مختلف به حوزه کنترلشیمیایی علفهای هرز راه یافته‌اند. تلاش فراوان جهت یافتن ترکیبات مسموم کنندهگیاهان در طی 25 سال گذشته منجر به افزایش زیادی در تعداد علف کشهای موجود شده است. علف کشها را می‌توان به چند روش تقسیم بندی کرد.

طبقه بندی شیمیایی علف کشها

  • علف کشهای معدنی:از این علف کشهامی‌توان به این موارد اشاره کرد: سولفات مس، هگزا فلورات ،اسیدسولفوریک ، اتیلن دی آمین مس ، بورات و ...
  • علف کشهای آلی:آلیفاتیکها ، آمیدها، بنزوئیکها ، دی نیتروآنیلینها ، دی فنیل اترها ، نیتریل‌ها ، فنوکسی‌ها و ... ازاین دسته هستند.

طبقه بندی بر اساس نحوه مصرف

  • مصرف بر روی برگها:نیتروفن ،پاراکوت ، پروپانیول ، آسولام ، دالایون و باربان
  • مصرف بر روی خاک:آلاکر ، بوتام ومتازول ، ورنولیت و ...
/ 0 نظر / 54 بازدید