بیماری بلاست برنج

عامل بیماری:Pyricularia grisea

 علایم بیماری:

علایم  این  بیماری  در تمام  قسمتهای  هوایی  از جمله  برگ،ساقه؛خوشه،پوشش  شلتوک  و دانه  دیده  می شود .برخی  از کارشناسان بیماری  بلاست  را به دو مرحله بلاست  برگ (قبل از ظهورخوشه) و بلاست خوشه  (بعد از ظاهر شدن خوشه) تقسیم  می کنند .بلاست برگ در مراحل اولیه رشد و در شرایط  مساعد  جوی ،ممکن  است سبب مرگ بوته ها گردد.در روی  برگ علایم بیماری  به صورت  لکه های  دوکی  با مرکز خاکستری مایل به  سفید  و حاشیه  قهوه ای تا قهو ه ای  قرمز ظاهرمی گردند.شکل و رنگ لکه ها،بسته به شرای  محیطی ،سن  لکه ها و درجه  حساسیت  برنج  متغییر است.لکه ها  ابتدا  کوچک  هستند سپس توسعه پیدا  می کنند و غالبا  به عرض  0.5و به طول 1-1.5 سانتی  متر  می رسند. توسعه ی  لکه ها  در ارقام  حساس  بیشتر می باشد و ممکن است دور لکه ها را هاله ای  زرد  رنگ فرا گیرد ولی  در ارقام خیلی  مقاوم  فقط خالهای  قهوه ای  کوچک به اندازه سر  سوزن  ظاهر می گردند.در ارقام  با مقاومت متوسط لکه های کوچک  بیضوی  تا گرد،به طول  کمتر از یک  میلی متر  با حاشیه قهوه ای روی برگ مشاهده می شوند.شدیدترین  مرحله  بیماری  موقعی است که گردن خوشه،مورد حمله قرار  گیرد. در این  صورت  پوسیدگی  قهوه ای  در  گردن  خوشه می شود  و موجب  قطع  جریان  شیره  غذایی  از  ساقه  به  خوشه می گردد.اگر آلودگی  در مراحل  اولیه  تشکیل خوشه باشد دانه در خوشه  تشکیل  نمی شود. در صورتی  که  آلودگی خوشه بعد از به خوشه رفتن ایجاد شود در این صورت دانه ها تشکیل می گردد.ولی در اثر سنگینی دانه ها سر خوشه سمت زمین خم می شود.خسارت بیماری  موقعی قابل توجه خواهد  بود که  زمان  ظهور  خوشه ها مصادف  با بارندگی  فصلی و مساعد شدن شرایط جوی می باشد.

چرخه بیماری:

قارچ عامل بیماری بلاست زمستان را به صورت میسلیوم در بقایای آلوده برنج، کاه و کلش و بعضی از علفهای هرز به سر می برد و یا اینکه به صورت میسلیوم و اسپر در روی بذور حاصل از مزرعه آلوده وجود دارد. وقتی در هار شرایط جوی برای رویش میسلیوم و جوانه زدن اسپر مساعد گردد، میسلیوم ها در روی کاه وکلش رشد کرده و تشکیل کنیدیوفر می نماید و روی این کنیدیوفرها ، کنیدی ها تشکیل می شود. ا وزش باد کنیدی ها در هوا پراکنده گردیده و این کنیدی های معلق در هوا روی برگهای برنج قرار می گیرند. در صورت مساعد ودن شرایط اسپور جوانه زده و به داخل سلول نفوذ کرده و ایجاد علائم می کند.

مبارزه:

 1- کاشت ارقام مقاوم و یا ارقامی که موقع خوشه دهی آنها مصادف با بارندگی فصلی نباشد.

2- تنظیم  زمان  کاشت  به طوری که  بوته  زودتر از بارندگی اواخر تابستانبه خوشه بروند.

3- جمع آوری  بقایای  آلوده  یا  زیر  خاک  کردن  آنها با شخم عمیق.

۴- ضد  عفونی  بذر به  نسبت  دو در هزار  با  استفاده  از  قارچکش بنومیل،  تیرام  ،توپسین تیرام  و یا ویتاواکس تیرام تو صیه می شود

/ 0 نظر / 65 بازدید