بیماری پوسیدگی طوقه برنج

عامل بیماری:Gibberella fujikuroi

 علایم بیماری: علایم بیماری غالبا با دراز و باریک شدن نشا یا بوته ها در مزرعه نمایان می گردند .گیاهچه های آلوده معمولا چندین سانتی متر طویل تر از گیاهچه های سالم شده،به رنگ سبز روشن یا زرد در می آیند.این زردی از انتهای بوته شروع می شود. عده ای از گیاهچه ها در خزانه و تعدادی پس از انتقال به مزرعه از بین می میرند.عده ای از نشا ءهای آلوده ممکن است علایم فوق را نداشته باشند،حتی ممکن است کوتاه هر از نشاءهای سالم باشند.این تفاوت به نژاد عامل بیماری، حرارت و رطوبت محیط بستگی دارد.نشاءهای به ظاهر سالم وقتی به مزرعه منتقل می گردند تدریجا به رنگ سبز روشن در می آمده،سریعا رشد کرده،باریک و دراز می گردند. بوته های آلوده در مواقع بارندگی خفیف و تابش نور خورشید به آسانی از بوته های سالم متمایز و قابل تشخیص می باشند. تعداد پنجه در بوته های آلوده کم و برگهای آن پس از دیگری از پایین به رنگ قهوه ای در می آمده، لوله ای می شوند و می میرند. گاهی بوته های آلوده تا مرحله بلوغ بقاء خود را حفظ کرده، ولی چند خوشه کوچک و تو خالی و یا حاوی بذر چروکیده تولید می کنند .در مزراع با آب فراوان محل طوقه سیاه شده ولی در مزراع با آب کم علاوه بر سیاه شدگی محل طوقه قارچ به صورت قشر متراکم سفید رنگ یا ارغوانی مشاهده می شود که میسلیوم های قارچ می باشد و تعداد زیادی کنیدی هم روی ان تشکیل می گردند. غالبا از محل بند اول ساقه، ریشه های نابجا ایجاد می شوند .این ریشه ها ابتدا به رنگ سفید کرم بوده،ولی بعدا به رنگ قهوه ای تیره در می آیند در حالی که ریشه های بوته در خاک سفید رنگ هستند.اگر برش طولی به ساقه داده شود در قسمت گره ها دارای بافت اسفنجی قهوه ای رنگ بوده ،از میسلیوم سفید قارچ پوشیده می شود.

مبارزه: شناسایی و استفاده از ارقام مقاوم و کاشت بذر سالم در کاهش بیماری موثر است.برای جلوگیری از بیماری و کاهش خسارت ضد عفونی بذر قبل از کاشت توصیه می شود.برای ضد عفونی بذر می توان از سموم ویتاواکس،ویتاواکس تیرام،بنومیل و غیره به نسبت 5/1-2 در هزار استفاده نمود.

/ 0 نظر / 34 بازدید