بیماری سوختگی غلاف برگ برنج

عامل بیماری:Rhizoctonia solani

 علایم بیماری: علایم بیماری ابتدا به صورت نقاط آبسوخته در غلاف برگ ظاهر می شود.نقاط آلوده به شکل بیضوی کشیده یا گاهی نامنظم به طول 1 تا 3 سانتی متر به رنگ سبز خاکستری نمایان می گردند.مرکزلکه ها به تدریج خاکستری متمایل به سفید و حاشیه ی آنها قهوه ای می شود. آلودگی در مزرعه ابتدا در غلاف پایین و در نقطه ی تماس با سطح آب ظاهر می گردد. وقتی شرایط جوی برای رشد قارچ فراهم باشد آلودگی به برگ نیز سرایت می کند و ممکن است تمام برگهای گیاه خشک شوند. در شمال ایران غالبا رشد غلافهای آلوده محدود می شود و برگها به صورت موضعی از بین می روند. در بوته های آلوده به علت اینکه آب ومواد غذایی کافی به خوشه نمی رسد دانه های آن باریک می شوند و یا ممکن است دانه های آن باریک می شوند و یا ممکن است دانه ای در خوشه تشکیل نشود.دانه های باریک در موقع آسیاب کردن خرد می گردند. همچنین بوته های برنج ممکن است در اثر آلودگی به این بیماری ورس نمایند.

 مبارزه: 1- کاشت ارقام مقاوم و یا با مقاومت نسبی بالاتر 2- جمع آوری و از بین بردن بقایای گیاهی آلوده 3- اجتناب از مصرف بیش از حد کود ازته 4- کاشت برنج در زمان مناسب 5- رعایت فاصله ی به خصوص در ارقام پر پنجه 6- استفاده از سموم بنومیل(بنلیت)به نسبت یک کیلو در هکتار و یا والیدامایسین به نسبت دو لیتر در هکتارموثر است.

/ 0 نظر / 43 بازدید