شمعدانی وحشی

شمعدانی وحشی (Geranium molle)
 این گیاه یکساله بوده که از طریق بذر تکثیر می شود. در اراضی بایر، مراتع، باغها رشد کرده، سطح زیادی از خاک را می پوشاند و بدینترتیب انرژی زیادی را ازخاک خارج ساخته و خسارت میزند. وجود زائده های سوزنی شکل در اندام گل وجه مشخصه بارز این گیاه است. این گیاه از خانواده شمعدانی یا
Geraniaceae محسوب می شود. استفاده از یک سم تماسی در کنترل آن موثر است.

http://www.lifesciences.napier.ac.uk/ecotourism/wlfiles/SpringFlowers/Geranium_molle.jpg

/ 0 نظر / 129 بازدید