آزمایش گرماسنج

آزمایش شماره  6 :  آزمایش گرماسنج

 

هدف آزمایش

1) اندازه گیری ارزش آبی کالریمتر

2) اندازه گیری ظرفیت گرمایی فلزات

 

روش آزمایش :

کالریمتر را تمیز و خشک کرده و جرم آن را اندازه می گیریم.(m). سپس در حدود یک ظرفیت آن آب سرد در آن بریزید و مجددا جرم آن را تعیین کنید. پس از هم زدن دمای داخل کالریمتر را اندازه می گیریم (θc) . پس از تعیین دمای آب گرم (θH) در پوش کالریمتر را بر می داریم و به سرعت حدود یک سوم دیگر از ظرفیت ظرف به آن آب گرم اضافه کنید و در پوش کالریمتر را می بندیم و پس از حصول تعادل دمای آن را اندازه می گیریم (دمای تعادل یا نهایی θH ) یک بار دیگر جرم کالریمتر و محتویات آن را اندازه می گیریم . مقادیر را یادداشت کنید. برای بار دوم آزمایش را با مقادیر متفاوت آب سرد و گرم و دمای آنها تکرار کنید.

 

نتیجه آزمایش

جرم کالری متر = 600 gr  جرم آب سرد = 183 gr   جرم آب گرم = 114 grدمای آب گرم = 80            دمای آب سرد = 23               دمای اتاق = 25            دمای تعادل = 45

MH CH ( - Tf + T 1 ) = m c Cc (Tf – T 1 ) + m a C (Tf – T 1 )

114 * 1 (-45 + 80) = 183 * 1 (45 – 23 ) + 600 C (45 – 25)

3990 = 4026 + 12000C

 C= 0.003

/ 0 نظر / 109 بازدید