آفات گیاهان زراعی

ملخ صحرایی کپسول تخم ندارد وتخمهای خود را در دسته های 20-100 تایی در خاک به شکل خوشه انگور بهم می چسباند.هرحشره ماده 8تا 12 مرتبه تخمریزی می نمایدو جمعاً 800 تا 1000 تخم می گذارد.دوره نشوو نمای جنینی حدود 24 ساعت می باشد.سپس پوره خزنده ظاهر می شود . پس از 24 ساعتپوره سن 1 خارج می شود.حداکثر دوران پورگی 45 روز و در شرایط نامساعد 2 ماه بطول میانجامد.

 

زیست شناسی:
کانون دایمی ملخ صحرایی عمدتاً صحراههایشرق آفریقا،شرق پاکستان وغرب هندوستان است.در این مناطق که غالباً در کمربندبارانهای موسمی قرار دارد این ملخها در فاز انفرادی زندگی می کنند.اگر پس از چندسال مساعد،خشکسالی بروز کند ملخها حالت طبیعی خود را از دست میدهنذ و طی چندین نسلبه حالت مهاجر در می آید. بدین ترتیب که در سالهای مساعد به دلیل غنی بودن پوششگیاهی با حداکثر ظرفیت به زادو ولد پرداخته و جمعیت آنها زیاد می شود.ذر سالهایخشکسالی پوشش گیاهی به لکه ها وقطعات پراکنده محدود می شود لذا ملخها به این لکه هاهجوم آورده و پس از تمام شدن پوشش سبز این لکه ها،از لکه ای به لکه دیگر و منطقه ایبه منطقه دیگر می روند می روند.
این تغییر رفتار با تغییر تدریجی مرفولوژیکهمراه است. این تغییرات شامل تغییر رنگ،تغییر وضعیت صفحه های پشت سینه،تغییر وضعبالها،پاهاوحتی کپسول سر می باشد.بطوری که کارشناسان می توانند از روی همین تغییراتخطر هجوم ملخها را پیش بینی کنند
.
این ملخ دارای 2 نسل کامل و یک ناقص میباشد
.

کنترل

ملخ صحرایی جزو آفات عمومی بوده و کلیه عملیاتمبارزه بر عهده سازمان حفظ نباتات و وزارت کشاورزی است.تغییرات این آفت در نواحیمختلف مناطق انتشار آن توسط سازمان بین المللی دفع ملخ((Anti-Locust Research Center که در لندن قرار دارد و همچنین سازمان خواروبار جهانی F.A.O کنترل میگردد.

 _1 
مبارزه بیولوژیک: استفاده از پرندگانی چون سار گلو قرمز Pastor roseus ،سوسکهای خانواذه Meloidea که پارازیت تخم این آفتهستند
.

 _2
مبارزه شیمیایی: الف:طعمه پاشی ب:محلول پاشی ج:ماشینهایاگزست و هواپیما


الف:طعمه پاشی: kg6 لیندین 25% یا kg3 سوین 85% رادر 30 لیتر آب حل کرده و روی 100 کیلو گرم سبوس گندم ریخته و بهم می زنند و سپسبرای هر هکتار kg 15 تا 20 از این طعمه می پاشند و برای سمپاشی از فنتروتیون 50% بهمقدتر gr 300 تا 500 در هکتار استفاده میشود .

 

ملخ مراکشی
Dociostaurus maroccanus (orth:Acrididae)
چون اولین بار در مراکش جمع آوری شد به آن ملخمراکشی گویند.این آفت در نواحی کوهستانی و ارتفاعات خشک نواحی مدیترانه وجوددارد.در ایران ملخ مراکشی از استانهای مرکزی،فارس،آذربایجانشرقی،گرگان،خوزستان،مازندر ان،ایلام،سمنان گزارش شدهاست.

شناسایی:

در روی پیش گرده علامتی شبیه به X" "وجود دارد.

تخمگذاری:

این حشره دارای کپسول تخم میباشد.تخمها در قسمت انتهایی این کپسول به شکل اُریب در دسته های40-18 تایی درردیفهای 4-3 تایی گذاشته میشود .

زیست شناسی:
اینحشره قسمت اعظم سال را (تابستان،پاییز، زمستان) را بحالت تخم می گذراند.کپسول تخممعمولاً در نواحی تپه ها که خاکهای فشرده و عاری از پوشش گیاهی دارند تشکیل میشوند.طول دوران پورگی 40-35 روز و طول دوران حشره کامل 60-20 روز است.پوره ها بیشتراز برگهای گرامینه تغذیه می نمایند ولی در سن پنجم علاقه به تغذیه از غلاتدارند.

روشهای مبارزه:

  _1بیولوژیک : عده زیادی ازپرندگان نظیر سارگلو قرمزpastor) ( roseus،گنجشک،کلاغ سبزقبا از دشمنان طبیعی ملخهامیباشند.سوسکهای خانواده Meloidae در مرحله لاروی از تخمهای این آفت تغذیه میکنند.همچنین مگسهای خانواده Tachinidae روی بدن ملخهای کامل و پوره تخم می گذارندکه لارو آنها پارازیت داخلی این آفت می باشد.

 2
_ شیمیایی :  فنیتروتیون (ulv 96%)و 5/. - 4/. لیتر به محض خروج پوره ها
.
مالاتیون (ulv 96%) و 1.5 - 7/. لیتر به محض خروج پوره ها
.
لیندین و 50 - 250 کیلو گرم به محض خروج پوره ها (طعمه مسموم شامل سبوس گندم با برنج به ذرت 100کیلوگرم+لیندین 500 تا 1000 گرم آب به اندازه مرطوب شدن
(
فنیتروتیون EC 50% و 1 لیتر به محض خروج پوره ها
.
فوکسیم + پروپسکور ULV 93% و 4/. لیتر به محضخروج پوره ها
.
دیفلوبنزورون ODC 45%و 200 سی سی.

 

سن آئلیا
( Aelia spp) Hem:pentatomidea

معرفی:
در ایران 4 گونه از این جنس وجوددارند که بیشتر در نواحی شمال و غربی کشور وجود دارند.اهمیت این حشرات پس از گندمدر درجه دوم قرار دارد.

1- A . acuminata 2- A . furcul

3- A . rostrata 4 A . virgiata

زیست شناسی:
زمستان رابصورت حشره کامل و در دامنه کوهها،دره ها ،دشتهای مشرف به کوهستان در پای بوته هایگیاهان یا در زیر کلوخه های خاک به حالت استراحت بسر برده،در اوایل بهار به مساعرشدن هوا از این محلها خارج و روی گرامینه های وحشی تخمریزی می کنند.چون این گیاهانعمر کوتاهی داشته بعد از مدتی از بین می روند و زود می خشکند.در نتیجه پوره های سن 3 به بالا به مزارع جو و گندم مجاور می کنند و از خوشه ها، برگها و ساقه های سبزآبدار گندم تغذیه می کنند.

روشهای مبارزه :

مبارزهشیمیایی:
1_ فنیتروتیون Ec 50% و1 لیتر در هکتار

2
_ فنتیون Ec 50%و 1.2 -1

3
_ تری کلروفن Sp 80% و1.2 کیلو گرم درهکتار


4
_ دلتامترین EC 2.5 % و 300 سی سی در هکتار

 

/ 0 نظر / 19 بازدید