علف شور

علف شور

نام فارسی: علف شور
نام علمی : Salsola Kali ناممحلی: علف شور
نام فرانسه: Kali نام انگلیسی: Kali
نام آلمانی : Kalisalzkraut

مشخصات گیاهشناسی:
گیاهی یکساله به ارتفاع cm 60-30 بدون کرک یاکرکدار است ساقه مرکزی گیاه حالت قائم ولی انشعابات و شاخه‌های آنحالت افتاده یا خمیده دارند ناحیه راس برگها و براکترهای گیاه خاردار است. برگهایحالت گوشتدار و ساقه آغوش دارد. گل آن منفرد با مجتمع به تعداد 3-2 تایی است کهمجموعاً خارهای کم و بیش فشرده بهم در کنار برگهای به وجود می‌آورند.

خواص دارویی: اعضاء این گیاه داری اثر ملین, ضداسکوربوت, و مدر است در خاکستر آن مقدار زیادی کربنات پتاسیم یافت می‌شود.

این گیاه در اکثر اراضی تخریب یافته و شور استان یافتمی‌شود

 

/ 0 نظر / 41 بازدید