نخل مرداب یا پنجه کلاغی

نخلمرداب یا پنجه کلاغی CYPERUS

سیپروساز گیاهان خانواده سیپراسه CYPERACEAE و زادگاه اصلی آن باتلاق های جزیره یماداگاسکار و جزیره موریس است. نخل مرداب گیاهی است زیبا که نگهداری و تکثیر آنساده است و برای افراد تازه کار توصیه می شود.

مشخصاتظاهری :

گیاه پایای همیشهسبز با بلندی 30 تا 90 سانتیمتر که در محیط مناسب، ارتفاع آن به 150 سانتیمترهم میرسد.

 

ویژگیها:

ساقه های سبز رنگعمودی افراشته این گیاه به جز در رأس بدون برگ هستند که در رأس نیز دایره ای ازبرگچه های سبز علفی به صورت شعاعی مثل قاب یک چتر بیرون می زنند. علاوه بر این درتابستان گل ها نیز به صورت شعاعی در رأس بیرون می زنند ولی این گل ها کوچک و قهوهای رنگند.

دما:

در زمستان نبایستیدر دمای کمتر از ده درجه نگهداری شود. در فصل سرما در خزان گیاه جای نگرانی نیستچون با گرم شدن هوا مجدداً شروع به رشد می کند. بهتر است در زمستان تمام ساقه ها رااز سطح خاک حذف نمود تا در بهار دوباره سبز شود و چهره زیباتری به گیاهبدهد.

 

نور:این گیاه باید در آفتاب نگهداری شود به شرط آنکه ریشه ها دایم خیس باشند؛ البته درنیم سایه نیم آفتاب یا در سایه ای که نور دار باشد هم می ماند.

آبیاری:دربهار و تابستان هر روز گیاه را آبیاری می کنند و در زمستان و پائیز آبیاری کم شده وکود را قطع می کنند. در فصل گرما به آب زیادی احتیاج دارد و سعی کنید گلدان زهکشچندانی نداشته باشد تا محیط تقریباً باتلاقی برای گیاه ایجاد شود. بنابراین بهتراست گلدان را در زیر گلدانی قرار دهید و در زیرگلدانی همیشه مقداری آب موجودباشد.

رطوبتهوا:سطح برگ ها را دو روز در هفته غبار پاشی نمائید.

 

موارداستفاده:شکل و کیفیت متمایز این گیاه، کنتراست خوبی با نمونه هایبوته ای گسترده ایجاد می کند. یک حوضچه نیم بشکه ای با نیلوفرهای آبی سفید پا کوتاهو گل های فراموشم مکن آبی رنگ که در حاشیه آن پخش شده اند و یک گیاه پنجه کلاغی کهکنتراست عمودی ظریفی می دهد، در مجموع بسیار گیرا خواهند بود.

تقویتگیاه:پس از سه یا چهار آبیاری با کود مایع کامل آن را تقویت مینمایند.

برایمبارزه با شپشک و حلزون بایستی به وسیله ی ملانیون مبارزه شود.

مراقبتویژه:ساقه های قهوه ای را قطع کنید. در زمستان ها ریشه ها را درخاک نگهدارید یا گیاه را به درون ساختمان ببرید.

 

تغییرگلدان:تراکم ریشه موجب شادابی گیاه می شود، پس از پر شدن سه چهارمحجم گلدان آن را با تقسیم ریشه ، تکثیر می نمایند. باید دقت نمود ریشه ها زخمینشود.

خاکمناسب، خاک کمی سنگین است ( رس زیاد باشد تا حالت باتلاقی ایجاد شود .(

ازدیاد:نخلمرداب را می توان به راحتی از اواسط بهار تا اوایل تابستان با روش تقسیم بوته،تکثیر کرد. البته راحتی این کار، بستگی به تجربه و توان شخص تکثیر کننده دارد.

ازآنجایی که این گیاه طبیعتاً به وسیله قرار گرفتن در آب رشد کرده و ریشه می دهد، خاکآن باید کاملاً مرطوب باشد، ولی اگر به اندازه کافی خیس نبود، ابتدا آن را کاملاًآبیاری کنید، سپس از گلدان بیرون آورید. با استفاده از یک چاقوی تیز، انبوه ریشه هارا به دسته هایی با حداقل 4 یا 5 ساقه تقسیم کنید، مراقب باشید به ریشه ها صدمهنزنید و سعی کنید با دست عمل تقسیم را انجام دهید. سپس هر قسمت را در گلدانی با قطردهانه 11 - 9 سانتیمتر حاوی کمپوست گلدانی با پایه پیت قرار دهید و کاملاً آبیاریکنید.

 

گرچهروش تقسیم برای تمام انواع نخل مرداب ها به کار برده می شود ولی این گیاه می تواندبه روش های غیر معمول دیگری نیز تکثیر شوند. در گیاه نخل مرداب رأس گل را همراه بابرگه هایی که زیر گل وجود دارند به وسیله قیچی باغبانی به اندازه یک سوم یا یک دومکوتاه کنید، گیاه را از زیر قسمت برگ قطع کنید و به صورت وارونه ( برگ داخل آب باشد (، در آب یا در ماسه نرم شسته یا کمپوست مخصوص بذر و قلمه مرطوب قرار دهید (ساقه بهطرف بالا و قسمت برگدار درون آب یا خاک قرار گیرد). زمانی که ریشه داد، گیاه را بهگلدانی با قطر دهانه 9 سانتیمتر و کمپوست گلدانی منتقل کنید. در طول عمل تکثیر، سعیکنید دمای محیط گیاه را 22-20 درجه سانتیگراد نگاه دارید و مراقب باشید که گیاه درشرایط نور مناسب و کافی، دور از تابش مستقیم خورشید قرار گیرد. بعد از ریشه دادن بهگلدان های استکانی منتقل کنید.

/ 0 نظر / 12 بازدید