طبقه‌بندی گیاهان هرز

گیاهانیکساله زمستانه ، گروه گیاهانی هستند که در پاییز دانه آنها سبز شده و در طولزمستان زندگی سطحی ، خود را می‌گذرانند و در بهار یا اوایل تابستان به دانهمی‌نشینند. گیاهان یکساله تابستانه گیاهانی هستند که دانه آنها در بهار سبز شده ودر پاییز همان سال دانه تولید می‌کنند و ضمنا ممکن است برای عده‌ای پاییز یا احیانازمستان فصل رویش و تولید باشد.

گیاهان هرز یک ساله زمستانه در میان گیاهانزراعی کاشت شده در پاییز مانندیونجهو گیاهانتیره گندمیاندر ابتداش کشت بیشتر دیدهمی‌شوند. گیاهان هرز یکساله تابستانه مانندجو وحشیوخرفهگرایش به وجود داشتن در میان گیاهانزراعی کشت شده در بهار مانندگندم بهاره ،ذرت و بسیاری از سبزیهایبهاره را دارند. گیاهان زراعی که در بهار و یا پاییز کاشته می‌شوند معمولا در حالاتزیر مشاهده می‌شود:

  • گیاهانی که در بهار کاشته می‌شوند گرایش بیشتری به نابود کردن گیاهان هرزپاییزی دارند.
  • گیاهانی که در پاییز کاشته می‌شوند در برابر گیاهان هرزی که در بهار جوانهمی‌زنند رقابت بیشتری از خود نشان می‌دهد.


گیاهان هرز دو ساله

چرخه زندگی گیاهان دوساله در طی دو سال تکمیل می‌شود. این قبیل گیاهان در سال نخستین ، تولید ساقه و برگ می‌کنند و در دومین سال به گلنشسته ، دانه داده و سپس از بین می‌روند. تعدادی از گیاهان هرز پاییزی در این طبقهاز گیاهان قرار دارند. مانندکنگر صحرایی،هویج وحشی،علف ماهور. این قبیل گیاهان برای تحریک وتشکیل قسمتهای مختلف گل به یک دوره سرما نیاز دارند، از این قبیل گیاهان بیشتر درمناطق معتدله دیده می‌شوند. حساسیت گیاهان هرز دو ساله در مرحله رویش (تولید ساقه وبرگ) نسبت به علف‌کشها بیش از هر زمان است.

گیاهان هرز چندساله

گیاهان هرز چند ساله گیاهانی هستند که اغلب بیش از دوسال و شاید بدون محدودیت زمانی زندگی می‌کنند. ساده‌ترین مثال برای گیاهان هرز چندساله که بطور فراوان در شهرستان کرج نیز وجود دارند،گل قاصد ،ترشک،بارهنگاست. ازدیاد گیاهان چند ساله علاوهبر بذر ، از طریق قطعات اندامهای مختلف گیاه مانند ریشه و ساقه امکان دارد. تعدادیاز گیاهان هرز چند ساله بوسیله غده ، ریشه‌های خزنده ،ساقه‌های خزنده،‌‌‌ساقه‌هایزیرزمینیقادر به تکثیر و ازدیاد می‌باشند.

 

از بین بردن گیاهان هرز چند ساله

نمو مجدد این گیاهان از قسمتهای زیرین ،بعد از آن که اندامهای هوایی آنها از بین رفت آغاز می‌شود. این قبیل گیاهان حتی بعداز آنکه بوسیله گیاه‌کشها کاملا نابود می‌گردند با نمو دانه‌های موجود در خاکقادرند مجددا محیط را آلوده سازند. گیاهان هرز چند ساله جوانی که عمری بین 6 تا 8هفته دارند، با مواد شیمیایی و یا با عملیات کشتن نظیر عمل شخم به آسانی ریشه‌کنشده از بین می‌روند، در حالی که مبارزه با گیاهان مسن‌تر دشوارتر بوده و مصرف یکبار گیاه‌کش برای از بین بردن آنها کافی به نظر نمی‌رسد.

برای از بین بردنگیاهان هرز چند ساله مراقبتهای مداوم و طولانی لازم است، زیرا بسیاری از دانه‌هایآنها ممکن است سالها با حفظ قدرت رویش خود به حالت خواب باقی مانده و چنانچه درشرایط مساعد قرار گیرند، با رویش خود ، مجددا موجب آلودگی محیط گردند. روشهای مختلففیزیکی مانند شخم زدن و درو کردن که در مواقع مناسبی صورت می‌گیرد برای جلوگیری ازتولید بذر گیاهان هرز در مزارع متداول هستند. یک گیاه به تنهایی قادر به تولیدهزاران دانه می‌باشد. البته تعدادی از دانه‌ها در اثر تناوب زراعی از بین می‌روند وتعداد دیگری هم در نتیجه اعمال زراعی مانند شخم ، به اعماق خاک داخل می‌شوند و قدرتحیاتی خود را از دست می‌دهند.

ولی تنها یکی از همین دانه‌ها کافی است پس ازسبز شدن با نمو خود به مرور زمان و بتدریج موجب آلودگی شدید مزارع گردد. معمولاگیاهان هرزی که دوران رویش آن با دوران رویشی گیاهان زراعی توام است آلودگی بیشتریدر محیط ایجاد می‌کنند. با وجودی که علف‌کشها قادر به لگام هرز تا قبل از تولید بذرهستند مع‌هذا متوقف ساختن گسترش گیاهان هرز در درجه اول اهمیت قرار دارد.

/ 0 نظر / 43 بازدید