گل کاغذی

گل کاغذی

                       
گل کاغذی از خانواده   Nyctaginaceae از گیاهان بسیار زیبایی است که در سالهای اخیر به طوری چشمگیری مورد توجه قرار گرفتهاست. این گیاه در طبیعت به صورت درختچه بالا رونده می روید و در بعضی از مناطق درطراحیهای فضای سبز به کار می رود.گل کاغذی با رنگهای متنوع خود در سبدهای آویزان وداربستها کاشته می شود. گل کاغذی در برابر سرما مقاوم است و در تابستانهای گرم کهدیگر گیاهان قدرت گلدهی ندارند،این گیاه، توده ای از گل را به ارمغان میآورد.

تکثیر
گل کاغذی بوسیله قلمه تکثیر می شود.گرچه تکثیر این گیاه کارنسبتاً مشکلی است، ولی در ریشه دهی ، قلمه ها رشد سریعی از خود نشان می دهند. بسیاری از واریته ها مثل Barbarakarst, Raspberrylce ,Crimson loke و... با رنگهایصورتی، قرمز، پرتقالی و سفید به صورت هیبرید قابل تکثیر هستند. باید بخاطر داشت کهجابجا کردن قلمه ریشه دار این گیاه حساس ، بسیار مشکل است. از آنجا که ریشه های اینگیاه ترد و باریک هستند، در صورت جابجایی غیر اصولی آن ، به شدت صدمه می بیند. قلمهها در محل اصلی باید به طور بسیار عمیقی کاشته شوند، و همچنین موقع جابجایی اینگیاه باید توجه کرد که در تماس دست با ساقه ، آوندها آسیب نبینند.

نیازهای زیستمحیطی

نور: این گیاه به نور فراوان نیاز دارد و باید در روشنترین بخش گلخانهنگهداری شود.

حرارت: گل کاغذی بومی آمریکای جنوبی، برزیل و نواحی گرمسیری است ونسبت به سرما و یخبندان بسیار حساس می باشد. درجه حرارت 37 درجه سانتیگراد در طولروز و 15درجه سانتیگراد درشب هنگام برای این گیاه مناسب است و در خارج از این طیفدمایی گیاه رشد خوبی ندارد.

محیط کشت : گل کاغذی محیط مرطوب را نمی پسندد و بایددر گلدانی با زهکشی مناسب کاشته شود، و در غیر این صورت این گیاه به انواعبیماریهای ریشه ای دچار می شود.

آبیاری : گل کاغذی باید یکبار و به طورکاملآبیاری شود وتا خاک گلدان کاملاً خشک نشده ، آبیاری مجدد صورت نگیرد.باید به یادداشت که در موقع گلدهی،اگر خاک آن خیلی خشک شود ، گلهای آن خواهد ریخت.

کود: اینگیاه به محلولی از کود تقویت شده با عناصر کمیاب نیاز دارد.افزایشppm 200 ازت بهخاک، کمک فراوانی به رشد آن می کند. میکروالمنتها برای بقای این گیاه بسیار مهم وضروری محسوب می شوند، همانطورکه عناصری مثل منیزیم، آهن ، منگنز ، برای رشد گلکاغذی جنبه حیاتی دارد. در هنگام زرد شدن برگهای این گیاه گاه لازم است تا ppm 50 سولفات منیزیم به خاک اضافه شود.

آفات و حشرات : اگر مراقبت و نگهداری از اینگیاه به خوبی انجام شود،آفات و حشرات مشکلی را ایجاد نخواهند کرد.ولی در مواقعضروری ، از قارچ کشهای محلول می توان استفاده کرد.شته و کرمها را می توان بارزمیترین،ارتن، و تام کنترل کرد.
بعد از 4-3 هفته که گل کاغذی در گلدان مستقرشد ، باید آن را قدری کوتاه کرد .اگر این گیاه در گلخانه نگداری شود در طول 4 هفتهحداقل باید دوبار کوتاه شود. دوران گلدهی آن از آذرماه آغاز و تا شهریور همچنانادامه دارد.گرچه گل کاغذی در نقش یک گیاه آویز از فرم زیبایی برخوردار است ولیکوتاه کردن و فرم دادن به آن ، به منظور جلوگیری از بلند و بدفرم شدن آن ضروریاست.

واریته ها:
1ـ گل قرمزها:مثلBarbara karst ،JuanitaHtten(مناسب برایآویز) Temple (با برگهای موجدار)
2
ـ گل بنفشها نظیر Royalourple,Brasiliensis
3
ـ گل نارنجی نظیرAlbama Sunset (گلها به رنگ صورتیبرمی گردند)
4
ـ گل صورتی نظیرJames Walker,Mauree Hatten,Surprise
5
ـ گل سفیدمثل
Summer snow
6
ـ واریته با برگهای رنگارنگ نظیر
Raspberryice,Vicky,Mardigras
7
ـ واریته های با دو گل:این واریته گلهای خود را با رنگهای صورتی،قرمز و پرتقالتا زمان پژمرده شدن حفظ می کند.

تحقیقات انجام شده برروی گل کاغذی: طبق گزارشاتجامعه بین المللی باغبانی از ایتالیا، (1990) جهت تولید شاخه و گل بیشتر از اینگیاه استفاده ازBA 6 توصیه می شود.این تحقیقات نشان می دهد که اسپریppm 100-50 ازBA6 ، 24 ساعت بعد از اولین برش سرشاخه ها در مورد واریته های متوسط و ppm 200  ازآن در مورد واریته های قویتر بهترین نتیجه را می دهد.اسپری سوم بعد از بریدن نوبتدوم انجام می شود.
BA 6
 در موقع بریدن سرشاخه ها جهت تهیه قلمه نیز مفیداست.

/ 0 نظر / 48 بازدید