پیر گیاه

پیر گیاه (Sencio vulgaris)

گیاهی است یک ساله از خانواده Asteraceae که از طریق دانه تکثیر می یابد. این گیاه دارای رشد سریعی است و از گلبرگهای زرد رنگ آن صاره ای استخراج می شود که در از بین بردن بیماریهای انگلی دستگاه گوارش موثر است.
بهترین روش مبارزه عبارت است از استفاده از یک سم تماسی پیش از مرحله گلدهی

/ 0 نظر / 151 بازدید