کلروفیتوم (برگ گندمی)

کلروفیتوم (برگ گندمی(

کلروفیتوم ازخانواده لیلیاسه (سوسنی ها) دارای چهل گونه مختلف و سریع الرشد با برگ های گندمیشکل خمیده و شاخه های سیمی مانند که در فصل تابستان گل های سفید ریزی تولید می کندو در هر آپارتمانی تعدادی از انواع آن را نگهداری می کنند و به خصوص برای تزئینسالن و هال از سبدهای آویزان آن استفاده می گردد.

این گیاه در هرشرایطی به خوبی رشد می کند. واریته های مختلف آن با خطوط طلایی زرد، کرم به موازاترگبرگ ها سطح برگ را تزئین می کنند.

 

 

نگهداری درجه حرارت :

درزمستان نبایستی در کمتر از 8 درجه نگهداری شود.

نور :

در هرنقطه از آپارتمان به جز در تابش نور مستقیم خورشید به خوبی رشد می کند و کمبود نورموجب کمرنگی برگ ها و طویل شدن ساقه ها می گردد.

آبیاری:

در بهار و تابستانهر روزه و در زمستان یک مرتبه در هفته آبیاری می کنند.

 

تغییر گلدان :

چنانچهریشه تمام حجم گلدان را پر کرده باشد، در فصل بهار آن را تعویض نمایید.

تکثیر:

شاخه های آویزان کهپنجه کوچکی از انتهای آن وجود دارد، اغلب در خاک گلدان مجاور فرو رفته و ریشه تولیدمی کند. آنها را از پایه اصلی جدا کنید و با ریشه در گلدان استکانی بکارید. همچنینمی توان یک بوته را به چند قسمت تقسیم کرد و در گلدان های متعدد کاشت.

 

 

اشکالاتی کهممکن است در رشد گیاه به وجود آید:

- نوک برگ هاقهوه ای می گردد. علت آن کمبود غذایی گلدان است، در موقع آبیاری حداقل یک ماه یکمرتبه با کود کامل و محلول آن را تقویت نمایید.

- کوران هوایگرم، موجب می گردد نوک برگ ها قهوه ای رنگ می گردد. بهتر است برگ های آسیب دیده راقطع نمایید.

 

- در فصل زمستانخطوط طولی روی برگ ها قهوه ای رنگ می گردد، علت آن، آبیاری بیش از حد است.

- برگ ها مجعدشده و لکه های قهوه ای روی سطح برگ ظاهر می شود. علت آن خشک شدن خاک گلدان در فصلبهار و تابستان است، باید آبیاری را منظم نمود

/ 0 نظر / 21 بازدید