بیماری لکهٴ قهوه ای برنج

عامل بیماری:Helminthosporium oryzae

 علایم بیماری: علایم بیماری بصورت ظهور لکه های قهوه ای در روی برگ، ساقه،پوسته ی شلتوک است و بیشترین خسارت را غالبا برگهای خزانه می بینند.در صورتی که آلودگی درخزانه شدید باشد از دور منظره سوختگی به خود می گیرد.لکه ها ابتدا ریز هستند سپس بزرگ می شوند و به شکل گرد یا بیضوی تغییر کرده،مرکز آنها خاکستری می گردند.پیرامون لکه را غالبا هاله ای زرد فرا می گیرد.روی پوسته شلتوک ممکن است لکه های قهوه ای تیره تا سیاه ظاهر می شوند و دانه های آلوده نیز ممکن است به رنگ سیاه ،چروکیده و غیره قابل استفاده گردند.این بیماری بیشتر در زمینهای شنی و باتلاقی که از نظر مواد غذایی فقیرند شیوع دارد. کمبود منگنز و منیزیم سبب حساسیت بیشتر برنج به این بیماری می گردد.

مبارزه: جمع آوری و از بین بردن بقایای گیاهی آلوده وتقویت زمین در کنترل بیماری موثر است.در مبارزه شیمیایی می توان شلتوکها را قبل از کشت با قارچکش ویتاواکس تیرام به نسبت 2 در هزار به طریق خشک ضد عفونی نمود.ضمنا شلتوکها را قبل از کاشت می توان به مدت 10-16 ساعت در محلول دو در هزار این سم یا توپسین خیس کرد و سپس کشت نمود.

/ 0 نظر / 25 بازدید