چگونگی عمل و اثر علف های هرز

بههمین دلیل علفهای هرز کم و بیش همیشه در همه جا وجود دارند و آثار سوء خود را همبطور مستقیم و مشخص نشان می‌دهند و غالبا به عنوان مهمانان ناخوانده کم آزاری تلقیمی‌شوند، از این‌رو زیانهای ناشی از آنها خیلی جدی به نظر نمی‌آید. ولی بنا برگزارشهای منابع علمی درجه خسارات حاصل از علفهای هرز نه تنها کم نیست بلکه در غالباوقات ازآفات و بیماریهای گیاهیدیگر نیز بیشتر است.

چگونگی عمل علفهای هرز رقابت علفهای هرز با گیاهان زراعی

علفهای هرز در مراحل اولیه اثرات خود رابه صورت رقابت با گیاهان زراعی برای استفاده از نور ، مواد غذایی ، آب و مکان نشانمی‌دهند. قدرت رقابت علفهای هرز ، مانندگیاهان زراعیدر دوران زندگی متفاوت است وبستگی با چگونگی نمو گیاه دارد. مثلا در دوران اولیه رویش با انتشار سریع و نفوذزیاد ریشه‌ها در خاک ، از آب و مواد غذایی خاک بیشتر استفاده می‌نمایند. رقابتعلفهای هرز با گیاهان زراعی برای استفاده بیشتر از نور و فضا با کاهش کربن‌گیری وسرانجام قابل توجه محصولات همراه است.

ترشح مواد بازدارنده نمو

بسیاری از علفهای هرز مانند بید گیاه ، نوعیکاهوی وحشیو کاملینا از ریشه‌های در حالحیات و یا مرده خود مواد ترشح می‌کنند که موجب کاهش نمو بسیاری از گیاهان زراعیمی‌شوند.

اثر علفهای هرز در دامپروری و کشاورزی

علفهای هرز بیش از آفات یا بیماریبه کشاورزی آسیب می‌رسانند. در بسیاری از مناطق دنیا علفهای هرز برای تولید غذا وتوسعه اقتصادی موانعی بزرگ بوجود می‌آورند، بخصوص در کشورهای در حال توسعه که ماشینآلات کشاورزی و مواد شیمیایی وجود ندارد و کشاورزان با وسایل بسیار ساده و بدویزراعت می‌کنند و برای پاک کردن مزارع خود مجبورند علفهای هرز را با دست وجین کنند،در چنین مواردی بیشتر اوقات کشاورزان جهت مبارزه با علفهای هرز می‌شود.

  • علف هرز در مراتع مناطق دامداری گاه مسائلی نامطلوب مانند تغییر طعمفرآورده‌های شیرین بوجود می‌آورند. گیاه آکتینا وقدومه کوهیاز انواع علفهای هرزی می‌باشند که در این امر دخالتدارند.
  • علفهای هرز ممکن است با سموم یا با خارهای موجود در خود ، سبب بیماریهای شدید ،حتی مرگ و میر حیواناتی مانند گاو ، گوسفند و یا اسبها بشوند، مانند دم اسبی ،هالوژتون ، سولانوم‌ها وعلف چای یا گل راعی. علاوه بر گیاهاننامبرده علفهای هرز دیگری نیز وجود دارند که توسط خارهای خود به چشم دامها می‌چسبندو با ایجاد خارش و زخم در بدن آنها موجب ناراحتی آنان می‌گردند.
  • علفهای هرز خاردار ، مانندکنگر صحراییدر هنگام برداشت محصولاتی که بادخالت دست صورت می‌گیرد مثلا در باغات میوه یا میوه‌هایی که بوته‌ای هستند سبب خارشیا زخمی کردن دست می‌گردند.
  • ممکن است دانه‌های نارس یا جوانه‌های حاصل از رویش دانه‌های علف‌های هرز هنگامبرداشت و جمع آوری ، با دانه‌های غلات و حبوبات مخلوط گردد و سبب نامرغوبی محصول واحیانا موجب مسمومیت مصرف کننده شود. گاهی فساد قسمتهای مرطوب دانه و ساقه‌های جوانعلفهای هرز در میان محصولات انبار شده ، حرارت زیاد و نامطلوبی تولید می‌کند کهمنجر به تباهی و از بین رفتن محصولات انباری می‌شود.
  • انتشار علفهای هرز از راه دانه‌های انبار شده بیش از هر طریق دیگر صورت می‌گیردو این کیفیت با آنکه در مواردی کم و بیش مشاهده شده بود ولی پس از شناخت اهمیتاستعمال بذور پاک و خالص مسلم شد که بسیاری از علفهای هرز امروزی در مناطق مختلف بااین طریق گسترش پیدا کرده‌اند.
  • بعضی از گیاهان جوان مانند نوعیسرخس وجگناگر در دوره اولیه رشد و جوانی کهاندامهای نرم دارند مجاور یونجه‌های مسن که ساقه‌های آنها ضخیم و سخت شده استبرویند دام‌ها بیشتر از برگهای جوان این گیاهان که برای تغذیه چندان مناسب نیستنداستفاده می‌کنند.
  • علفهای هرز چند ساله که پیر و چوبی شده‌اند در برابر ماشین آلات کشاورزی مقاومتنشان می‌دهند و این امر موجب کنده شدن یا خراب شدن ماشین می‌شود.

میزبان آفات و بیماریها

بسیاری از علفهای هرز ، میزبانانی حد واسط برایآفات و قارچها می‌باشند. مثلا لارو حشره ای که رویگیاه کیسه کشیشزندگی می‌کند ناقل ویروسیاست که سبب پیچیدگی برگهایچغندر قند،لوبیا وگوجه فرنگیمی‌گردد. این حشره در فواصلدوره‌های زراعی روی علف هرز به زندگی خود ادامه می دهد، ولی قسمت اعظم زندگی خود راروی گیاهان زراعی ذکر شده بسر می‌برد. همچنینی تعدادی ازگیاهان تیره شب‌بووگیاهان تیره غلاتمیزبانانی برایافیوبولوس و هلمین توس پوریومهستند که عواملپوسیدگی طوقه درختان به شمار می‌آیند.

تلف شدن یا هدر رفتن آب

گیاهان هرز موجود در کانالها و جوی‌های آب موجبتلف شدن فوق‌العاده آب می‌شوند. وجود گیاهان هرز در جوی‌ها از جریان آب می‌کاهد ودر نتیجه موجب ته‌نشست گل و لای می‌گردد و بدین ترتیب زمینه را برای نگهداری موادبی‌مصرف فراهم می‌سازد. طبق محاسبات انجام یافته در مناطق آبیاری شده 17 ایالت غربیدر ممالک متعده آمریکا ، سالانه لازم برای آبیاری 132 هزار تا 312 هزار هکتار زمیناز بین می‌رود. در بسیاری از مناطق علفهای هرز آبزی حرکت قایقها را محدود می‌کنند وحتی ممکن است علفهای هرز در اثر ازدیاد ، بعضی نقاط مناسب برای شنا یا ماهی‌گیری رابلا استفاده کنند.

تهدید سلامتی انسان و حیوانات

سلامتی انسان ممکن است تحت تاثیر گیاهان سمیبخصوص گیاهانی که تولیدآلرژی می‌کند، درمخاطره قرار گیرد. خوردن میوه‌های سمی مانند میوه بعضی ازگیاهان تیره بادنجاناز قبیلبنگ‌دانه،بلادونیا شایزک یا استفاده از ساقه گیاهانسمی بخصوص در میان اطفال سبب بیماری می‌شود.

بذر تعدادی از علفهای هرز مانندسیاه دانه گندم یا سیاه تخمه و چمچم و بعضی از گونه‌های پیر گیاه چنانچه در آرد یانان مخلوط شوند موجب مسمومیت شدید می‌شوند. یکی دیگر از بذرها که ممکن است از راهتغذیه موجب عوارض شدید در مصرف کنندگاننخودفرنگی تازه یا کنسرو آن گردد، میوه گونه‌های مختلفتاجریزیمی‌باشد که به اشتباه همراه نخودفرنگی‌های تازه یا کنسرو شده جمع‌آوری می‌گردند و عوارض گاه شدید بوجود می‌آورند.

/ 0 نظر / 99 بازدید