کدوی دارویی (کدوی تخم کاغذی)

گلها زرد رنگ و پنج لبی است وگلهای ماده از نر کوتاهتر هستند. ابتدا گلهای نر به صورت دسته ای بین گلهای ماده به طور جدا ازهم ظاهر می شوند.میوه گوشتدار، درشت و کروی شکل و یا کم و بیش کشیده است. میوه های رسیده به رنگ زرد یاسبز زرد هستند. داخل هر میوه400 تا 500 عدد دانه وجود دارد. رنگ دانه سبز تیره یا سبز زیتونی است. اطراف دانه را پوشش شفاف وظریفی احاطه می کند. وزن هزار دانه200 تا 310 گرم بوده و طول دوره رویش120 تا 140 روز می باشد.

 

خواص دارویی و مواد مصرف:

مغز دانه کدو اثر دفع کرم دارد. از محاسن آن این است که سمی نیست و می تواند در دفع کرم اطفال مورد استفاده قرار گیرد. قسمت گوشتدار کدو، اثر ملین، مدر و مغذی، نرم کننده، دفع یبوست و رفع سوء هاضمه دارد. برای مبتلایان به مرض قند نیز غذایی مناسب است. امولسیون حاصل از پخش له شده مغز دانه در آب یا شیر اثر آرام بخش دارد و در رفع بی خوابی و تسکین درد ناشی از التهاب مجاری ادرار موثر واقع می شود. تحقیقات نشان داده است که دانه های این گیاه و روغن حاصل از آن حاوی مواد موثر ارزشمندی است که نقش عمده ای در معالجه تورم پروستات و مداوای سوزش مجاری ادرار دارد. این گیاه در صنایع داروسازی اهمیت فراوانی دارد. در حال حاضر از مواد موثره این گیاه داروهایی مانند پپونن، پروستالیکوئید و گرونفینگ تهیه می شود.

داروهای موجود در بازار:

از این گیاه هم اکنون داروهاثی مختلفی به نام های پپونن، پروستالیکوئید، گرونفیگ و... در بازارهای دارویی دنیا موجود است. در ایران نیز قطره ی معروف پروستاتان که برای بیماریهای پروستات نظیر هایپرتروفی  و هایپرپلازی پروستات استفاده می شود از مواد موثره همین گیاه ساخته می شود.

 

پراکنش:

کشورهای عمده تولید کننده این گیاه آلمان، اتریش مجارستان و رومانیمی باشند.

 

فرآوری:

دانه ها اهمیت دارویی دارند. دانه ها دارای 40 تا 60 درصد روغن هستند که مهمترین ترکیبات روغن عبارتند از: اسید لینولئیک، ویتامین E، فیتوسترول و پرتوکلروفیل است.

 

مکانیسم اثر :

این دارو باعث مهار آنزیم تبدیل ستوسترون به 5 - آلفا - دی هیدروتستوسترون در نتیجه باعث کاهش غلظت آن شده و رشد غده پروستات را متوقف می کند .

 

عوارض جانبی :

:استفاده از این دارو در اوایل ممکن است سبب مقداری حالت تهوع شود که با ادامه درمان قطع می شود . استفاده بیش از حد باعث تحریک معده می شود .

 

دارو :

قطره پروستاتان روزی سه بار 30 قطره در یک فنجان آب سرد بعد از غذا

 

نیازهای اکولوژکی:

این گیاه روز بلند بوده و در طول رویش به نور و درجه حرارت زیادنیاز دارد. بذوردر دمای12درجهسانتی گراد جوانه می زنند ولی دمای مطلوب برای رویش گیاه25 تا 30 درجه سانتیگراداست. رویش گیاه دردمای14درجهسانتیگراد متوقف می شود. برگها به شدت به سرما حساس بوده ودر دمای1- تا2-  درجه سانتیگراد دچارسرمازدگی شده و خشک می شوند. این گیاه خشکی را تحمل کرده و نسبت به خاک حساس نیست ولیخاکهایی با بافت متوسط، غنی از مواد و عناصر غذایی را ترجیح می دهد. کشت این گیاه در خاکهای سرد واسیدی و همچنین در زمینهایی که سطح آب زیر زمین بالا می باشد، مناسب نبوده و بهاکثر علفکشها نیز حساس است.

 

درگذشتهبصورتسنتیازدانههایکدویتخمکاغذیبرایدفعکرمکدواستفادهمیشد . بعدهاتحقیقاتنشاندادکهدانههایاینگیاهوروغنحاصلازآنحاویموادمؤثرهارزشمندیمانند: peponen,prostaliquid,gronfing است،کهنقشعمدهایدرمعالجهغدهپروستاتومداوایسوزشمجاریادرارومعالجهتصلبشراییندارد. مصرفدانههای

/ 0 نظر / 67 بازدید