دیفن باخیا

دیفن باخیا ((DIEFFENBACHIA AMOENA

گیاهیاست با برگ های زیبا از خانواده آراسه ARACEAE که در اکثر آپارتمان ها وجود دارد کهگاهی در صورت بالا بودن سن گیاه و مهیا بودن شرایط ، گل می دهد که البته خیلی کمدیده می شود (طول گل آن به 13 سانتیمتر می رسد ولی چندان مشخص نیست)؛

اینگیاه که بومی آمریکای جنوبی و مرکزی است چندین نوع دارد؛ گیاهی مقاوم است و به دلیلسادگی نگهداری در اکثر آپارتمان ها دیده می شود .

طولبرگ های شکننده این گیاه ممکن است تا 47 سانت نیز برسد و پهنای برگ ها نیز به نصفاین مقدار افزایش می یابد.

 

 

نیازها

 نور:

نور غیرمستقیمبهترین نور برای گیاه است و نسبت به نور مستقیم آفتاب حساس است و آسیب می بیند. درصورت کمبودِ نور، گیاه علفی و ساقه هایش دراز می شود.

معمولاًدر نور معمولی ساختمان خوب رشد می کند و به هر نوری به جز تابش مستقیم سازگاراست.

گیاهرا هر چند وقت یک بار بچرخانید تا برگ ها به یک طرف منحرف نشود .

 

 

دما :

بهترین درجه حرارتبرای آن بین 13 تا 18 درجه است و معمولاً فقط در فصل زمستان باید در اتاق نگهداریشود و در بقیه فصول می تواند دمای محیط را تحمل کند؛ البته نسبت به سرمای بیش ازاندازه حساس است .

 آبیاری :

در تابستان هفته ای 2 تا 3 بار کافی است و در زمستان هفته ای یک بار. این گیاه نسبت به خشکی مقاومتراست تا آبیاری بیش از اندازه، پس اجازه دهید بین دو آبیاری سطح خاک گلدان خشک شود .

دربیشتر منازل به دلیل آبیاری بیش از اندازه گیاه پوسیده می شود و از بین می رود. 

خاک :

این گیاه به زهکشیخوبی نیاز دارد بنابراین خاک برگ برای این گیاه مناسب است (مخلوط یک قسمت خاک رس ویک قسمت کود حیوانی و دو قسمت برگ ). زیاد بودن کود حیوانی باعث پوسیدگی آن میشود.

 

تکثیر :

جدا کردن «پاجوش» های ریشه دار و کاشتن آنها، یا قلمه زدن ساقه ی برگ دار و بدون برگ؛ بدین ترتیب کهساقه های برگدار را پس از جدا کردن از گیاه، چند ساعت تا یک روز در هوای آزادبگذارید تا محل های برش خشک شود و سپس یا در یک ظرف آب قرار دهید تا ریشه دهد و سپسکاشته شود، یا قلمه ها را در ماسه بکارید و از قلمه های بدون برگ و دارای حداقل یکجوانه به اندازه 5 سانتیمتر ببرید و بعداز دو روز قرار دادن در هوای آزاد، به صورتافقی، طوری که جوانه به سمت سطح خاک باشد بکارید تا پس از ریشه دار شدن آنها را درگلدان های جداگانه کشت کنید . 

نکته :

قرار دادن چند قرصضد بارداری در خاک گلدان یا حل کردن آن در آب و آبیاری گیاه باعث افزایش رویش پاجوش ها می شود که تکثیر آنها خیلی راحت تر است.

همیشهگیاهان خود را با کودهای مایع موجود در بازار آبیاری کنید. هر 15 روز یک بار کودمایع را به نسبت مشخصی که از طرف تولید کننده معین می شود در آب حل نمایید و گیاهرا با آن آبیاری کنید.

 

 

احتیاط :

این گیاه مانند برگانجیری بسیار سمی است و باید از دسترس نوزادان و کودکان نوپا که احتمال می دهید برگهای آن را به دهان بگذارند، دور نگهداشته شود (در صورت بلعیده شدن، به دهان و زبانآسیب می رساند و شخص قادر به تکلم نیست).

/ 0 نظر / 12 بازدید