سموم دفع آفات

سموم دفع آفات

نام محصول

موارد مصرف

استامی پراید  گیاه    (موسپیلان)   

حشره­کش سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

برای کنترل طیف وسیعی از آفات بویژه آفات مکنده نظیر شته ها، پسیل ها، زنجره ها، شپشک ها و لارو بسیاری از پروانه ها، سخت بالپوشان، روی گیاهان جالیزی (سبزی و صیفی)، پنبه، چغندرقند، پسته و درختان میوه و ...

آمیتراز 20% EC

حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک، تماسی و تنفسی

مبارزه علیه پسیل پسته و عسلک پنبه

ایمیدا کلوپراید 35% SC

حشره­کش سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

پسیل پسته و شته توتون،مگس سفید

تریپس پنبه و سایر آفات مکنده

اندوسولفان 35% EC

حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

کرم برگخوار، عسلک پنبه، پسیل گلابی، سرخرطومی سیب و گلابی، زنبور گلابی، سن، سرشاخه خوار پسته و کلرادو سیب‌زمینی

اتیون 47% EC

حشره کش فسفره غیر سیستمیک، تماسی، گوارشی

انواع شپشک مرکبات و درختان میوه سردسیری-کرم خوشه خوار مو- زنجرک گل سرخس سپردار سیاه و شپشک واوی پسته، انواع کرمهای برگخوار- شته ها، تریپسها، زنجرکها، کنه ها در سبزی و صیفی، پنبه، ذرت، سورگوم، توت فرنگی

کلرو پیریفوس 8/40% EC

حشره کش غیرسیستمیک تماسی و گوارشی

سپردار مرکبات ، مینوز برگ سویا، شپشکهای درختان میوه سرد سیری و مرکبات

دیازینون 60% EC

حشره کش غیرسیستمیک تماسی، گوارشی و تنفسی

کرم سیب، پسیل گلاب، شپشکهای پسته، مرکبات و نخیلات و آفات چغندر قند

دلتامترین 5/2% EC

حشره کش گوارشی و تماسی

مینوز لکه گرد درختان میوه و سن گندم

و پرودنیای چغندرقند

دی کلرووس 50% EC

حشره کش تماسی گوارشی و تدخینی و نفوذی

شته، تریپس، عسلک، مگس سفید سبزی و جالیز. عرضه محصول پس از مصرف سم به فاصله یک روز

پرمترین 25%EC

حشره کش گوارشی و تماسی

شته ها، کرمهای برگخوار و ساقه خوار ذرت و چغندرقند، سویا، سبزیجات وصیفی‌ وسرخرطومیهای چغندرقند، مگس میوه، مینوز لکه گرد، شته های درختان میوه دانه دار و هسته دار، پسیل گلابی و سرخرطومی سیب-سرشاخه خوار، سن و کرم میوه پسته و گردو-مگس میوه انجیر-کرم خوشه خوار و تریپس مو

تیودیکارب 80%DF

حشره کش گوارشی و تماسی

انواع کرم برگخوار، کرم قوزه، کرم پیله‌خوار وکرم غلاف خوار در حبوبات، سویا، پنبه، چغندرقند، سیب زمینی و توتون، تریپس پیاز، سوسک کلرادو، تریپس پنبه، پروانه چوبخوار پسته، کرم خوشه خوار انگورو...

فن والریت 20% EC

حشره کش غیرسیستمیک تماسی وگوارشی

پرودنیای چغندر قند، مینوز لکه گرد میوه

فوزالون 35%EC

حشره کش غیرسیستمیک،گوارشی،تماسی ونفوذی

کرم سیب، به و آلو-

/ 0 نظر / 126 بازدید